2022

232.Xiaowei Zhang, Lisha Lu, Jianlin Wang, Lejuan Cai, Hao Ling, Xuedong Bai and Wenlong Wang. "Broadband Plasmonic NbN Photocatalysts for Enhanced Hydrogen Generation from Ammonia Borane under Visible–Near-Infrared Illumination", The Journal of Physical Chemistry Letters, 13, 4220-4226(2022)

231.Mei Wu, Xiaowei Zhang, Xiaomei Li, Ke Qu, Yuanwei Sun, Bo Han, Ruixue Zhu, Xiaoyue Gao, Jingmin Zhang, Kaihui Liu, Xuedong Bai, Xin-Zheng Li and Peng Gao. "Engineering of atomic-scale flexoelectricity at grain boundaries", Nature Communications, 13, (2022)

230.Qinqin Wang, Jian Tang, Xiaomei Li, Jinpeng Tian, Jing Liang, Na Li, Depeng Ji, Lede Xian, Yutuo Guo, Lu Li, Qinghua Zhang, Yanbang Chu, Zheng Wei, Yanchong Zhao, Luojun Du, Hua Yu, Xuedong Bai, Lin Gu, Kaihui Liu and Guangyu Zhang. "Layer-by-layer epitaxy of multilayer MoS2 wafers", National Science Review, (2022)

229.Li Wang, Jiajie Qi, Shuai Zhang, Mingchao Ding, Wei Wei, Jinhuan Wang, Zhihong Zhang, Ruixi Qiao, Zhibin Zhang, Zehui Li, Kehai Liu, Ying Fu, Hao Hong, Can Liu, Muhong Wu, Wenlong Wang, Jun He, Yi Cui, Qunyang Li, Xuedong Bai and Kaihui Liu . "Abnormal anti-oxidation behavior of hexagonal boron nitride grown on copper", Nano Research, 1-7(2022)

228.Zhi Shen, Lei Liao, Yong Zhou, Ke Xiong, Jinhua Zeng, Xudong Wang, Yan Chen, Jingjing Liu, Tianle Guo, Shukui Zhang, Tie Lin, Hong Shen, Xiangjian Meng, Yiwei Wang, Yan Cheng, Jing Yang, Pan Chen, Lifen Wang, Xuedong Bai and J. Wang. "Epitaxial growth and phase evolution of ferroelectric La-doped HfO 2 films", Applied Physics Letters, 120, 162904(2022)

227.Zeliang Ren, Bin Lao, Xuan Zheng, Lei Liao, Zengxing Lu, Sheng Li, Yongjie Yang, Bingshan Cao, Lijie Wen, Kenan Zhao, Lifen Wang, Xuedong Bai, Hao Xianfeng, Zhaoliang Liao, Zhiming Wang and Run-Wei Li. "Emergence of Insulating Ferrimagnetism and Perpendicular Magnetic Anisotropy in 3d–5d Perovskite Oxide Composite Films for Insulator Spintronics", ACS Applied Materials & Interfaces, 14, (2022)

226.Kaiming Qiao, Jianlin Wang, Shulan Zuo, Houbo Zhou, Jiazheng Hao, Yao Liu, Fengxia Hu, Hu Zhang, Adler Gamzatov, A. Aliev, Cheng Zhang, Jia Li, Zibing Yu, Yihong Gao, Feiran Shen, Rongchang Ye, Yi Long, Xuedong Bai, Jing Wang and Baogen Shen. "Enhanced Performance of Δ T ad upon Frequent Alternating Magnetic Fields in FeRh Alloys by Introducing Second Phases", ACS Applied Materials & Interfaces, 14, (2022)

225.Yiru Ji, Yanbang Chu, Aomiao Zhi, Jinpeng Tian, Jian Tang, Le Liu, Fanfan Wu, Yalong Yuan, Rong Yang, Xuezeng Tian, Dong-Xia Shi, Xuedong Bai, Wei Yang and Guangyu Zhang. "Enhanced critical field and anomalous metallic state in two-dimensional centrosymmetric 1T′−WS2", Physical Review B, 105, (2022)

224.Yutuo Guo, Qinqin Wang, Xiaomei Li, Zheng Wei, Lu Li, Yalin Peng, Wei Yang, Rong Yang, Dong-Xia Shi, Xuedong Bai, Luojun Du and Guangyu Zhang. "Direct Visualization of Structural Defects in 2D Semiconductors", Chinese Physics B, (2022)

223.Pan Chen, Congbing Tan, Zhexin Jiang, Peng Gao, Yuanwei Sun, Lifen Wang, Xiaomei Li, Ruixue Zhu, Lei Liao, Xu Hou, Ke Qu, Ning Li, Xiaomin Li, Zhi Xu, Kaihui Liu, Wenlong Wang, Jinbin Wang, Xiaoping Ouyang, Xiangli Zhong, Jie Wang and Xuedong Bai. "Electrically driven motion, destruction, and chirality change of polar vortices in oxide superlattices", Science China Physics, Mechanics & Astronomy, 65, 237011(2022)

2021

222.Liang Zhu, Lei Gao, Lifen Wang, Zhi Xu, Jianlin Wang, Xiaomin Li, Lei Liao, Tongtong Huang, Hailing Huang, Ai Ji, Nianpeng Lu, Zexian Cao, Qian Li, Jirong Sun, P. Yu and Xuedong Bai. "Atomic-Scale Observation of Structure Transition from Brownmillerite to Infinite Layer in SrFeO 2.5 Thin Films", Chemistry of Materials, 33, 3113-3120(2021)

221.Jiawei Zhu, Yanying Wang, Aomiao Zhi, Chen Zitao, Lei Shi, Zhenbao Zhang, Yu Zhang, Yinlong Zhu, Xiaoyu Qiu, Xuezeng Tian, Xuedong Bai, Ying Zhang and Yongfa Zhu. "Cation‐Deficiency‐Dependent CO2 Electroreduction over Copper‐Based Ruddlesden‐Popper Perovskite Oxides", Angewandte Chemie, 134, 2021)

220.Yu Zhao, Jun Ye, Hao Wang, Fan Zhang, Muhua Sun, Bohan Yu, Jianlin Wang, Yu Liu, Xinyan Shan, Xuedong Bai and Wenlong Wang. "Edge-Enriched Large-Area Hexagonal BN Ultrathin Films with Enhanced Optical Second Harmonic Generation", The Journal of Physical Chemistry Letters, 12, 9475-9480(2021)

219.Fengrui Yao, Wentao Yu, Can Liu, Yingze Su, Yilong You, He Ma, Ruixi Qiao, Chunchun Wu, ChaoJie Ma, Peng Gao, Fajun Xiao, Jianlin Zhao, Xuedong Bai, Zicai Sun, Shigeo Maruyama, Feng Wang, Jin Zhang and Kaihui Liu. "Complete structural characterization of single carbon nanotubes by Rayleigh scattering circular dichroism", Nature Nanotechnology, 16, 1-6(2021)

218.Xu Yang, Xiao-Mei Li, Yang Li, Yan Li, Rui Sun, Jia-Nan Liu, Xuedong Bai, Na Li, Zong-Kai Xie, Lei Su, Zi-Zhao Gong, Xiang-Qun Zhang, Wei He and Zhaohua Cheng. "Three-Dimensional Limit of Bulk Rashba Effect in Ferroelectric Semiconductor GeTe", Nano Letters, 21, 77-83(2021)

217.Xianzhong Yang, Weiping Li, Jiaze Lv, Guojie Sun, Zixiong Shi, Yiwen Su, Xueyu Lian, Yanyan Shao, Aomiao Zhi, Xuezeng Tian, Xuedong Bai, Zhongfan Liu and Jingyu Sun. "In situ separator modification via CVD-derived N-doped carbon for highly reversible Zn metal anodes", Nano Research, 2021)

216.Lei Xu, Lifen Wang, Huan Liu, Feng Li, Delong Li, Yongwan Cao, ChenChen Wu, Xuedong Bai and Junjie Qi. "Atomic-scale dynamics of the phase transition in bilayer PtSe2", Journal of Materials Chemistry C, 9, 5261-5266(2021)

215.Lei Xu, Huan Liu, Chenzhi Song, Xiaomin Li, Feng Li, Delong Li, Lifen Wang, Xuedong Bai and Junjie Qi. "Evolution of interlayer stacking orders and rotations in bilayer PtSe2visualized by STEM", 2D Materials, 8, 025014(2021)

214.Lifen Wang, Ji Chen, Stephen J Cox, Lei Liu, Gabriele Sosso, Ning Li, Peng Gao, Angelos Michaelides, Enge Wang and Xuedong Bai. "Microscopic Kinetics Pathway of Salt Crystallization in Graphene Nanocapillaries", Physical Review Letters, 126, (2021)

213.Dongxiao Wang, Xu Shuyin, Jianlin Wang, Rong Xiaohui, Feiyu Zhou, Lifen Wang, Xuedong Bai, Bingan Lu, Chengjun Zhu, Yuesheng Wang and Yong-Sheng Hu. "P2-Na0.55[Mg0.25Mn0.75]O2: An SEI-free anode for long-life and high-rate Na-ion batteries", Energy Storage Materials, 45, (2021)

212.C. Tan, Yongqi Dong, Yuanwei Sun, Chang Liu, Pan Chen, Xiangli Zhong, Ruixue Zhu, Mingwei Liu, Jingmin Zhang, Jinbin Wang, Kaihui Liu, Xuedong Bai, Dapeng Yu, Xiaoping Ouyang, Jie Wang, Peng Gao, Zhenlin Luo and Jiangyu Li. "Engineering polar vortex from topologically trivial domain architecture", Nature Communications, 12, 4620(2021)

211.Muhua Sun, Nore Stolte, Jianlin Wang, Jiake Wei, Pan Chen, Zhi Xu, Wenlong Wang, Ding Pan and Xuedong Bai. "The Lightest 2D Nanomaterial: Freestanding Ultrathin Li Nanosheets by In Situ Nanoscale Electrochemistry", Small , 17, e2101641(2021)

210.Yu Liu, Xiaowei Zhang, Lisha Lu, Jun Ye, Jianlin Wang, Xiaomin Li, Xuedong Bai and Wenlong Wang. "Nanoplasmonic zirconium nitride photocatalyst for direct overall water splitting", Chinese Chemical Letters, (2021)

209.Xinyu Liu, Jianlin Wang, Chaojie Ma, Xudan Huang, Kaihui Liu, Zhi Xu, Wenlong Wang, Lifen Wang and Xuedong Bai. "Atomic-scale visualization of metallic lead leak related fine structure in CsPbBr3 quantum dots", Nanoscale, 13, 124-130(2021)

208.Chang Liu, ChaoJie Ma, Jinjing Xu, Ruixi Qiao, Huacong Sun, Xiaomin Li, Zhi Xu, Peng Gao, Enge Wang, Kaihui Liu and Xuedong Bai. "Development of in situ optical spectroscopy with high temporal resolution in an aberration-corrected transmission electron microscope", Review of Scientific Instruments, 92, 013704(2021)

207.Bo Han, Ruixue Zhu, Xiaomei Li, Mei Wu, Ryo Ishikawa, Bin Feng, Xuedong Bai, Yuichi Ikuhara and Peng Gao. "Two-Dimensional Room-Temperature Giant Antiferrodistortive SrTiO 3 at a Grain Boundary", Physical Review Letters, 126, (2021)

206.Yunlong Guo, Li Guo, Kaiyao Zhou, Junwei Yang, Zhi Xu and Xuedong Bai. "A UV-enhanced, self-powered detector with graphene p–n junction grown in situ on SiC(0001) with periodic boron ion modulation", AIP Advances, 11, 085124(2021)

205.Han Furong, Xiaobing Chen, Jianlin Wang, Huang Xudan, Jine Zhang, Jinghua Song, Bang-Gui Liu, Yuansha Chen, Xuedong Bai, Feng-Xia Hu, Baogen Shen and Jirong Sun. "Perpendicular Magnetic Anisotropy Induced by La 2/3 Sr 1/3 MnO 3 - YBaCo 2 O 5+δ Interlayer Coupling", Journal of Physics D: Applied Physics, 54, (2021)

204.Luojun Du, Yanchong Zhao, Linlu Wu, Xuerong Hu, Lide Yao, Yadong Wang, Xueyin Bai, Yunyun Dai, Jingsi Qiao, Gius Uddin, Xiaomei Li, Jouko Lahtinen, Xuedong Bai, Guangyu Zhang, Wei Ji and Zicai Sun. "Giant anisotropic photonics in the 1D van der Waals semiconductor fibrous red phosphorus", Nature Communications, 12, 4822(2021)

203.Adeel Abid, Yuanwei Sun, Xu Hou, C. Tan, Xiangli Zhong, Ruixue Zhu, Haoyun Chen, Ke Qu, Yuehui Li, Mei Wu, Jingmin Zhang, Jinbin Wang, Kaihui Liu, Xuedong Bai, Dapeng Yu, Xiaoping Ouyang, Jie Wang, Jiangyu Li and Peng Gao. "Creating polar antivortex in PbTiO3/SrTiO3 superlattice", Nature Communications, 12, (2021)

2020

 

202.Yonggang Zuo, Wentao Yu, Can Liu, Xu Cheng, Ruixi Qiao, Jing Liang, Xu Zhou, Jinhuan Wang, Muhong Wu, Yun Zhao, Peng Gao, Shiwei Wu, Zhipei Sun, Kaihui Liu*, Xuedong Bai* and Zhongfan Liu*. "Optical fibres with embedded two-dimensional materials for ultrahigh nonlinearity", Nature Nanotechnology, 15, 987(2020)

 

201.Chenglong Zhao, Qidi Wang, Zhenpeng Yao, Jianlin Wang, Benjamín Sánchez-Lengeling, Feixiang Ding, Xingguo Qi, Yaxiang Lu, Xuedong Bai, Baohua Li, Hong Li, Alán Aspuru-Guzik, Xuejie Huang, Claude Delmas, Marnix Wagemaker, Liquan Chen, Yong-Sheng Hu. Rational design of layered oxide materials for sodium-ion batteries. Science, 370, 708-11(2020)

 

200.Xiaomei Li, Congbing Tan, Chang Liu, Peng Gao*, Yuanwei Sun, Pan Chen, Mingqiang Li, Lei Liao, Ruixue Zhu, Jinbin Wang, Yanchong Zhao, Lifen Wang, Zhi Xu, Kaihui Liu, Xiangli Zhong*, Jie Wang*, Xuedong Bai*. "Atomic-scale observations of electrical and mechanical manipulation of topological polar flux closure ". PNAS, 202007248(2020)

 

199.Chenglong Zhao, Zhenpeng Yao, Dong Zhou, Liwei Jiang, Jianlin Wang, Vadim Murzin, Yaxiang Lu*, Xuedong Bai, Alán Aspuru-Guzik, Liquan Chen, Yong-Sheng Hu*." Constructing Na-Ion Cathodes via Alkali-Site Substitution". Adv. Funct. Mater, 30, 1910840(2020)

 

198.Yan Yin*, Busheng Wang, Yiwen E, Jiyong Yao*, Li Wang, Xuedong Bai, Wuming Liu*." Raman spectra and phonon structures of BaGa4Se7 crystal". Communications Physics, 3, 34(2020)

 

197.Lifen Wang*, Lei Liu, Ji Chen, Ali Mohsin, Jung Hwan Yum, Todd W. Hudnall, Christopher W. Bielawski, Tijana Rajh, Xuedong Bai, Shang-Peng Gao*, Gong Gu*." Synthesis of Honeycomb-Structured Beryllium Oxide via Graphene Liquid Cells". Angew. Chem. Int. Ed, 59, 15734(2020)

 

196.Jiliang Qiu, Xinyu Liu, Rusong Chen, Qinghao Li, Yi Wang, Penghao Chen, Luyu Gan, Sang-Jun Lee, Dennis Nordlund, Yijin Liu, Xiqian Yu*, Xuedong Bai*, Hong Li*, Liquan Chen." Enabling Stable Cycling of 4.2 V High-Voltage All-Solid-State Batteries with PEO-Based Solid Electrolyte". Adv. Funct. Mater, 30, 1909392(2020)

 

195.Chenglong Zhao, Zhenpeng Yao, Qidi Wang, Haifeng Li, Jianlin Wang, Ming Liu, Swapna Ganapathy, Yaxiang Lu, Jordi Cabana, Baohua Li, Xuedong Bai, Alán Aspuru-Guzik, Marnix Wagemaker*, Liquan Chen, Yong-Sheng Hu*." Revealing High Na-Content P2-Type Layered Oxides as Advanced Sodium-Ion Cathodes". J. Am. Chem. Soc, 142, 5742-5750(2020)

 

194.Kaiming Qiao, Jianlin Wang, Fengxia Hu*, Jia Li, Cheng Zhang, Yao Liu, Zibing Yu, Yihong Gao, Jian Su, Feiran Shen, Houbo Zhou, Xuedong Bai, Jing Wang*, Victorino Franco, Jirong Sun, Baogen Shen*." Regulation of phase transition and magnetocaloric effect by ferroelectric domains in FeRh/PMN-PT heterojunctions". Acta Materialia, 191, 51-59(2020)

 

193.B. H. Yu, Z. Y. Tian, F. Sun, D. C. Peets, X. D. Bai, D. L. Feng, and Jimin Zhao*, Ultrafast quasiparticle dynamics and coherent phonon in nodal line topological material LaBi, Opt. Express 28, 15855 (2020)

 

192.Chaojie Ma, Jianglei Di, Jiazhen Dou, Peng Li, Fajun Xiao, Kaihui Liu, Xuedong Bai, Jianlin Zhao*." Structured light beams created through a multimode fiber via virtual Fourier filtering based on digital optical phase conjugation". Applied Optics, 59, 701-705(2020)

 

191.Jianlin Wang, Muhua Sun, Yu Liu, Jinfang Lin, Lifen Wang, Zhi Xu, Wenlong Wang*, Zhongzhi Yuan, Jincheng Liu, Xuedong Bai* ." Unraveling nanoscale electrochemical dynamics of graphite fluoride by in situ electron microscopy: key difference between lithiation and sodiation". Journal of Materials Chemistry A, 8, 6105-6111(2020)

 

190.Muhong Wu, Zhibin Zhang, Xiaozhi Xu, Zhihong Zhang, Yunrui Duan, Jichen Dong, Ruixi Qiao, Sifan You, Li Wang, Jiajie Qi, Dingxin Zou, Nianze Shang, Yubo Yang, Hui Li, Lan Zhu, Junliang Sun, Haijun Yu, Peng Gao, Xuedong Bai, Ying Jiang, Zhu-Jun Wang, Feng Ding*, Dapeng Yu*, Enge Wang*, Kaihui Liu*." Seeded growth of large single-crystal copper foils with high-index facets". Nature, 581, 406-410(2020)

 

189.Liang Zhu, Xin Jin, Yu-Yang Zhang*, Shixuan Du, Lei Liu, Tijana Rajh, Zhi Xu, Wenlong Wang, Xuedong Bai*, Jianguo Wen*, Lifen Wang* ." Visualizing Anisotropic Oxygen Diffusion in Ceria under Activated Conditions". Phys. Rev. Lett, 124, 056002(2020)

 

188.Xujing Li, Li Yin, Zhengxun Lai, Mei Wu, Yu Sheng, Lei Zhang, Yuanwei Sun, Shulin Chen, Xiaomei Li, Jingmin Zhang, Yuehui Li, Kaihui Liu, Kaiyou Wang, Dapeng Yu, Xuedong Bai*, Wenbo Mi*, Peng Gao*." Atomic origin of spin-valve magnetoresistance at the SrRuO3 grain boundary". National Science Review, 7, 755-762(2020)

 

187.Pan Chen, Xiangli Zhong, Jacob A. Zorn, Mingqiang Li, Yuanwei Sun, Adeel Y. Abid, Chuanlai Ren, Yuehui Li, Xiaomei Li, Xiumei Ma, Jinbin Wang, Kaihui Liu, Zhi Xu, Congbing Tan*, Longqing Chen, Peng Gao*, Xuedong Bai* ." Atomic imaging of mechanically induced topological transition of ferroelectric vortices". Nature Communications, 11, 1840(2020)

 

186.Chenzhi Song, Jianlin Wang, Jianping Sun, Yu Liu, Pan Chen, Xiaomin Li, Hongquan Liu, Binghui Ge*, Xuedong Bai*. "Insight into long-period pattern by depth sectioning using aberration-corrected scanning transmission electron microscope ". Ultramicroscopy, 209, 112885(2020)

 

2019

 

185.Xiaokang Yao, Can Wang*, Shilu Tian, Yong Zhou, Xiaomei Li, Chen Ge, Er-Jia Guo, Meng He, Xuedong Bai, Peng Gao,Guozhen Yang,Kuijuan Jin*. "Growth and physical properties of BiFeO3 thin films directly on Si substrate ". Journal of Crystal Growth, 110-116 (2019)

 

184.Chenglong Zhao, Zhenpeng Yao, Jianlin Wang, Yaxiang Lu*, Xuedong Bai, Alán Aspuru-Guzik*, Liquan Chen, Yong-Sheng Hu*. "Ti Substitution Facilitating Oxygen Oxidation in Na2/3Mg1/3Ti1/6Mn1/2O2 Cathode ". Chem, 5, 2913-25(2019)

 

183.Xiaomin Li, Kaihui Liu*, Wenlong Wang, Xuedong Bai*. "Atomic-scale imaging of the defect dynamics in ceria nanowires under heating by in situ aberration-corrected TEM ". Science China Chemistry, 1-6(2019)

 

182.Xujing Li, Shulin Chen, Mingqiang Li, Kaihui Liu, Xuedong Bai*, Peng Gao*. "Atomic origin of Ti-deficient dislocation in SrTiO3 bicrystals and their electronic structures ". Journal of Applied Physics, 126, 174106(2019)

 

181.Yuanwei Sun, Adeel Y Abid, Congbing Tan, Chuanlai Ren, Mingqiang Li, Ning Li, Pan Chen, Yuehui Li, Jingmin Zhang, Xiangli Zhong*,Jinbin Wang,Min Liao,Kaihui Liu,Xuedong Bai,Yichun Zhou,Dapeng Yu,Peng Gao*. "Subunit cell–level measurement of polarization in an individual polar vortex ". Science advances, 5, eaav4355(2019)

 

180. Liang Zhu, Shulin Chen, Hui Zhang, Jine Zhang, Yuanwei Sun, Xiaomin Li, Zhi Xu, Lifen Wang*, Jirong Sun, Peng Gao, Wenlong Wang*, Xuedong Bai*. "Strain-Inhibited Electromigration of Oxygen Vacancies in LaCoO3 ". ACS Applied Materials & Interfaces, 11, 36800-6(2019)

 

179. Luojun Du*, Jian Tang, Yanchong Zhao, Xiaomei Li, Rong Yang, Xuerong Hu, Xueyin Bai, Xiao Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dongxia Shi, Guoqiang Yu, Xuedong Bai, Tawfique Hasan, Guangyu Zhang*, Zhipei Sun. "Lattice Dynamics, Phonon Chirality, and Spin–Phonon Coupling in 2D Itinerant Ferromagnet Fe3GeTe2 ". Advanced Functional Materials,  1904734(2019)

 

178. Can Liu, Xiaozhi Xu, Lu Qiu, Muhong Wu, Ruixi Qiao, Li Wang, Jinhuan Wang, Jingjing Niu, Jing Liang, Xu Zhou, Zhihong Zhang, Mi Peng, Peng Gao, Wenlong Wang, Xuedong Bai, Ding Ma, Ying Jiang, Xiaosong Wu, Dapeng Yu, Enge Wang, Jie Xiong*, Feng Ding*, Kaihui Liu*. "Kinetic modulation of graphene growth by fluorine through spatially confined decomposition of metal fluorides ". Nature Chemistry, 11, 730-6(2019)

 

177. Li Wang , Xiaozhi Xu , Leining Zhang , Ruixi Qiao , Muhong Wu , Zhichang Wang , Shuai Zhang , Jing Liang , Zhihong Zhang , Zhibin Zhang , Wang Chen , Xuedong Xie , Junyu Zong , Yuwei Shan , Yi Guo , Marc Willinger , Hui Wu , Qunyang Li , Wenlong Wang , Peng Gao , Shiwei Wu , Yi Zhang , Ying Jiang , Dapeng Yu , Enge Wang , Xuedong Bai* , Zhu-Jun Wang* , Feng Ding* & Kaihui Liu*, “Epitaxial growth of a 100-square-centimetre single-crystal hexagonal boron nitride monolayer on copper”, Nature 570 , 91(2019)

 

176. Yongxin Huang, Man Xie, Ziheng Wang, Ying Jiang, Qianming Huang, Xuedong Bai, Li Lia, Feng Wua, Renjie Chena*, “All-iron sodium-ion full-cells assembled via stable porous goethite nanorods with low strain and fast kinetics”, Nano Energy 60 294–304(2019)

 

175. Xiaomei Li , Mingqiang Li, Xuanyi Li, Shilu Tian, Adeel Y. Abid,Ning Li , Jianlin Wang , Lei Zhang , Xujing Li , Yanchong Zhao, Can Wang , Zhi Xu, Sheng Meng*, Peng Gao* , Xuedong Bai*, “Effect of single point defect on local properties in BiFeO3 thin film", Acta Materialia 170,132(2019)

 

174. Chenzhi Song , Shize Yang , Xiaomin Li , Xiao Li , Ji Feng , Anlian Pan , Wenlong Wang , Zhi Xu* , and Xuedong Bai* , “Optically manipulated nanomechanics of semiconductor nanowires”, Chin. Phys. B 28, 054204(2019)

 

173. Chong Peng, Xiang Gao, Mingzhi Wang*, Lailei Wu, Hu Tang, Xiaomin Li, Qian Zhang, Yang Ren, Fuxiang Zhang, Yuhui Wang, Bing Zhang, Bo Gao, Qin Zou, Yucheng Zhao, Qian Yang, Dongxia Tian , Hong Xiao , Huiyang Gou*, Wenge Yang , Xuedong Bai, Wendy L. Mao, and Ho-kwang Mao, “Diffusion-controlled alloying of single-phase multi-principal transition metal carbides with high toughness and low thermal diffusivity”, Appl. Phys. Lett. 114, 011905 (2019)

 

2018

 

 

171. Liu S, Liu ZP, Shen X, Li WH, Gao YR, Banis MN, Li MS, Chen K, Zhu L, Yu RC, Wang ZX*, Sun XL, Lu G, Kong QY, Bai XD, Chen LQ, “Surface Doping to Enhance Structural Integrity and Performance of Li-Rich Layered Oxide”, ADVANCED ENERGY MATERIALS 8, 1802105 (2018).

 

170. Sun MH, Wei JK, Xu Z, Huang QM, Zhao Y, Wang WL*, Bai XD*, “Electrochemical solid-state amorphization in the immiscible Cu-Li system”, Science Bulletin 63, 1208 (2018).

 

169. Huang QM, Wang LF, Xu Z, Wang WL*, Bai XD*, “In-situ TEM investigation of MoS2 upon alkali intercalation”, Science China-Chemistry 61, 222 (2018).

 

168. Tan SS, Jiang YL, Wei QL*, Huang QM, Dai YH, Xiong FY, Li QD, An QY, Xu X, Zhu ZZ, Bai XD*, Mai LQ*, “Multidimensional synergistic nanoarchitecture exhibiting highly stable and ultrafast sodium-ion storage”, Advanced Materials 30, 1707122 (2018).

 

167. Yao FR, Liu C, Chen C, Zhang SC, Zhao QC, Xiao FJ, Wu MH, Li JM, Gao P, Zhao JL, Bai XD, Maruyama S, Yu DP, Wang EG, Sun ZP, Zhang J, Wang F, Liu KH*, “Measurement of complex optical susceptibility for individual carbon nanotubes by elliptically polarized light excitation”, Nature Communications 9, 3387 (2018).

 

166. Li ZW, Li ZA*, Sun SS, Zheng DG, Wang H, Tian HF, Yang HX, Bai XD, Li JQ*, “Direct observation of inner-layer inward contractions of multiwalled boron nitride nanotubes upon in situ heating”, Nanomaterials 8, 86 (2018).

 

165. Cui SJ, Mei ZX*, Hou YN, Sun MH, Cheng QS, Liang HL, Zhang YH, Bai XD, Du XL, “Surface plasmon enhanced solar-blind photoresponse of Ga2O3 film with Ga nanospheres”, Science China-Physics, Mechanics & Astronomy 67, 107021 (2018).

 

164. Wang BW, Zhang WG, Wang L, Wei JK, Bai XD, Liu JY, Zhang GH*, Duan HG*, “Three dimensional carbon-bubble foams with hierarchical pores for ultra-long cyling life supercapacitors”, Nanotechnology 29, 275706 (2018).

 

163. MA CJ, Di JL, Zhang Y, Li P, Xiao FJ, Liu KH, Bai XD, Zhao JL*, “Reconstruction of structured laser beam through a multimode fiber based on digital optical phase conjugation”, Optical Letters 43, 3333 (2018).

 

162. MA CJ, Di JL, Li Y, Xiao FJ, Zhang JW, Liu KH*, Bai XD, Zhao JL*, “Rotational scanning and multiple-spot focusing through a multimode fiber based on digital optical phase conjugation”, Applied Physics Express 11, 062501 (2018).

 

161. Wu SH, Fu GL, Lv WQ, Wei JK, Chen WJ, Yi HQ, Gu M, Bai XD, Zhu L, Tan C, Liang YC, Zhu GL, He JR, Wang XQ, Zhang K, Xiong J*, He WD*, “A single-step hydrothermal route to 3D hierarchical Cu2O/CuO/rGO Nanosheets as high-performance Anode of Lithium-ion batteries”, Small 14, 1702667 (2018).

  

2017

 

160. Ye YS, Wu F, Liu YT, Zhao T, Qian J, Xing Y, Li WL, Huang JQ, Li L, Huang QM, Bai XD, Chen RJ*, “Toward Practical High-Energy Batteries: A Modular-Assembled Oval-Like Carbon Microstructure for Thick Sulfur Electrodes”, ADVANCED MATERIALS 29, 1700598 (2017).

 

159. Huang QM, Li XM, Sun MH, Zhang L, Song CZ, Zhu L, Chen P, Xu Z, Wang WL*, and Bai XD*, “The Mechanistic Insights into the 2H-1T Phase Transition of MoS2 upon Alkali MetalIntercalation: From A Study of DynamicSodiation Processes of MoS2 Nanosheets”, Advanced Materials Interface 4, 1700171 (2017).

 

158. Zhang L, Zhu L, Li XM, Xu Z, Wang WL, and Bai XD*, “Resistive switching mechanism in the one diode-one resistor memory based on p+-Si/n-ZnOheterostructure revealed by in-situ TEM”, Scientific Reports 7, 451143 (2017).

 

157. Yang F, Wang X, Si J, Zhao XL, Qi K, Jin CH, Zhang ZY, Li MH, Zhang DQ, Yang J, Zhang ZY, Xu Z, Peng LM, Bai XD, and Li Y*, “Water-assisted preparation of high-purity semiconducting (14, 4) carbon nanotubes”, ACS Nano 11, 186 (2017).

 

156. Song ZG, Li ZW, Wang H, Bai XD, Wang WL, Du HL, Liu SQ, Wang CS, Han JZ, Yang YC, Liu Z, Lv J*, Fang ZY*, and Yang JB*, “Valley pseudospin with a widely tunable bandgap in doped honeycomb BN monolayer”, Nano Letters 17, 2019 (2017).

 

155. Wu F, Ye YS, Chen RJ*, Zhao T, Qian J, Zhang XX, Li L, Huang QM, Bai XD, and Cui Y*, “Gluing carbon black and sulfur at nanoscale: a polydopamine-based "nano-binder" for doulbe-shelled sulfur cathodes”, Advanced Energy Materials 7, 1601591 (2017).

 

154. Zhu WW, Zhang Y, Xu NS, Tan YM, Zhang YZ, Shen Y, Xu Z, Bai XD, Chen J, She JC, and Deng SZ*, “Epitaxial growth of multiwall carbon nanotube from stainless steel substrate and effect on electrical conduction and field emission”, Nanotechnology 28, 305704 (2017).

 

153. Hano TT, Shen TH, Li WX*, Song CZ, Xu Z, Jin AZ, Jin L, Li JJ, Bai XD, and Gu CZ*, “Platinum composite nanowires for ultrasensitive mass detection”, Applied Physics Letters 110, 143102 (2017).

 

152. S. C. Zhang, L. X. Kang, X. Wang, L. M. Tong, L. W. Yang, Z. Q. Wang, K. Qi, S. B. Deng, Q. W. Li, X. D. Bai, F. Ding, and J. Zhang*, “Arrays of horizontal carbon nanotubes of controlled chirality grown using designed catalysts”, Nature 543, 234 (2017).

 

151. L. F. Wang, J. Yan, Z. Xu, W. L. Wang, J. G. Wen*, and X. D. Bai*, “Rate mechanism of vanadium oxide coated tin dioxide nanowire electrode for lithium ion battery”, Nano Energy 42, 294 (2017).

 

2016

 

150. Xiaomin Li, Kuo Qi, Muhua Sun, Qianming Huang, Jiake Wei, Zhi Xu, Wenlong Wang*, and Xuedong Bai*, “Unraveling the “Seesaw” Competition between the Electrically Driven Reduction and Reoxidation Processes in Ceria with In Situ Electron Microscopy”, ChemCatChem 8(21), 3326 (2016).

 

149. Muhua Sun, Kuo Qi, Xiaomin Li, Qianming Huang, Jiake Wei, Zhi Xu, Wenlong Wang*, and Xuedong Bai*, “Revealing the Electrochemical Lithiation Routes of CuO Nanowires by in Situ TEM”, ChemElectroChem 3(9), 1296 (2016).

 

148. Jianling Meng, Guole Wang, Xiaomin Li, Xiaobo Lu, Jing Zhang, Hua Yu, Wei Chen, Luojun Du, Mengzhou Liao, Jing Zhao, Peng Chen, Jianqi Zhu, Xuedong Bai, Dongxia Shi, and Guangyu Zhang* “Rolling Up a Monolayer MoS2 Sheet”, Small 12(28), 3770 (2016).

 

147. Min Zeng, Hao Wang, Chong Zhao, Jiake Wei, Kuo Qi, Wenlong Wang* and Xuedong Bai*, “Nanostructured Amorphous Nickel Boride for High-Efficiency Electrocatalytic Hydrogen Evolution over a Broad pH Range”, ChemCatChem 8 (4), 708-712 (2016)

 

146. Hao Wang, Chong Zhao, Lei Liu, Zhi Xu, Jiake Wei, Wenlong Wang*, Xuedong Bai and Enge Wang*, “Towards the controlled CVD growth of graphitic B-C-N atomic layer films: The key role of B-C delivery molecular precursor”, Nano Research 9 (5), 1221-1235 (2016)

 

145. Kuo Qi, Xiaomin Li, Muhua Sun, Qianmin Huang, Jiake Wei, Zhi Xu*, Wenlong Wang and Xuedong Bai*, “In-situ transmission electron microscopy imaging of formation and evolution of LixWO3 during lithiation of WO3 nanowires”, Appl. Phys. Lett. 108 (23), 233103 (2016)

 

144. Y. L. Wu, L. L. Zhu, Q. Wu, F. Sun, Jiake Wei, Y. C. Tian, W. L. Wang, Xuedong Bai, Xu Zuo and Jimin Zhao*, “Electronic origin of spatial self-phase modulation: Evidenced by comparing graphite with C-60 and graphene”, Appl. Phys. Lett. 108 (24), 241110 (2016)

 

143. Jiake Wei, Zhi Xu*, Hao Wang, Wenlong Wang and Xuedong Bai*, “In-situ TEM study of the dynamic behavior of the graphene-metal interface evolution under Joule heating”, Science China-Technological Sciences, 59 (7), 1080-1084 (2016)